Picture of Деляна Събчева
Сертифициране
by Деляна Събчева - Thursday, 14 February 2019, 12:39 PM
 
Уважаеми потребители по проект
BG05M9OP001-1.023-0145-C01 " Бизнес пре-акселератор на Северозитока" ,
предстои връчване на сертификатите на курсистите от III-та група, участвали в обучението по "Предприемачество" . Всеки един от Вас ще бъде допълнително информиран за детайлите.